تحصیل پرستاری در آلمان

تحصیل پرستاری در آلمان توسط سطوح مختلف از کارشناسان حرفه ای و تخصصی ارائه می شود. پرستاران دارای پروانه کسب در آلمان، Gesundheits- und Krankenpfleger (مراقبت بهداشتی و بیمارستانی) نامیده می شوند. پیش از این، نام رسمی برای یک پرستار که در آلمان کار می کرد،...